ﺳﺮم ﺳﯿﻦ درما اکسی

ﺳﺮم ﺳﯿﻦ درما اکسی ﺣﺎوی ﻣﻘﺎدﯾﺮ زﯾﺎد اﺳﯿﺪ ﻫﯿﺎﻟﻮروﻧﯿﮏ، ﻋﺼﺎره ﺟﻠﺒﮏ درﯾﺎﯾﯽ و ﭘﭙﺘﯿﺪ ﺳﯿﻦ-اﯾﮏ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺑﺎ دﯾﮕﺮ ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت، ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻣﺆﺛﺮ ﭼﯿﻦوﭼﺮوكﻫﺎی ﺻﻮرت را ﺻﺎف ﻣﯽﮐﻨﺪ. ﺳﺮم ﺳﯿﻦ ﻣﺎﻫﯿﭽﻪﻫﺎی ﺻﻮرت را آرام ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻋﻤﻞ از ﺗﺸﮑﯿﻞ ﭼﺮوك ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﻣﯽﮐﻨﺪ. درﻣﺎن ﺑﺎ ﺳﺮم ﺳﯿﻦ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﺤﺴﻮس ﭼﺮوك را ﺑﻪ دﻧﺒﺎل دارد و ﭘﻮﺳﺖ را ﺗﻐﺬﯾﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ. ﭘﻮﺳﺖ ﭘﺲ از ﭼﻨﺪ ﺟﻠﺴﻪ درﻣﺎن ﻣﻨﻈﻢ ﻣﺠﺪداً ﻇﺎﻫﺮ ﺟﻮان ﺧﻮد را ﺑﺎزﻣﯽﯾﺎﺑﺪ. ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ درﻣﺎﻧﯽ ﺷﺶﻫﻔﺘﻪای ﮐﻪ در آن ﺑﺮای ﮐﺴﺐ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﻄﻠﻮب از ﺳﺮم ﻫﯿﺎﻟﻮرون و ﺳﺮم ﺳﯿﻦ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد ﺑﻪ ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻫﺮ ﮐﺪام ﯾﮏ ﻫﻔﺘﻪ در ﻣﯿﺎن ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺮود.
اﺳﺘﻌﻤﺎل: ﺳﺮم ﺳﯿﻦ درما اکسی ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﻤﺎم ﭘﻮﺳﺖﻫﺎ اﺳﺖ در ﮐﻠﯿﻨﯿﮏ و ﺑﺎ دﺳﺘﮕﺎه اﮐﺴﯿﮋن درما اکسی از آن اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد 4-3 ﭘﯿﭙﺖ را در اﯾﺮﺑﺮاش ﻗﺮار دﻫﯿﺪ و درﻣﺎن را ﻣﻄﺎﺑﻖ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ دﻓﺘﺮﭼﻪ راﻫﻨﻤﺎی دﺳﺘﮕﺎه اﮐﺴﯿﮋن درما اکسی اﺟﺮا ﮐﻨﯿﺪ. ﺳﺮم ﺳﯿﻦ ﺗﻘﻮﯾﺖﮐﻨﻨﺪه رﻃﻮﺑﺖ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی ﺑﺮای ﭘﻮﺳﺖﻫﺎی ﺳﺎﻟﺨﻮرده اﺳﺖ ﺑﺮای اﻓﺮادی اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﭼﺮوكﻫﺎی ﻋﻤﯿﻖ دارﻧﺪ و ﺑﻪ دﻧﺒﺎل اﺛﺮ ﻓﻮری ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت: آﮐﻮآ. ﮔﻠﯿﺴﺮﯾﻦ. ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﺳﻮﯾﺎی ﻫﯿﺪروﻟﯿﺰه. ﭘﻠﯽﺳﻮرﺑﺎت 20. ﺳﺘﺌﺎرﯾﻞ اﻟﮑﻞ. ﺳﺘﯿﺮت 25. اﺳﮑﻮآﻟﻦ. ﭘﯽایﺟﯽ 20 ﮔﻠﯿﺴﺮﯾﻞ ﻟﻮرات. ﻫﯿﺎﻟﻮروﻧﯿﮏ اﺳﯿﺪ ﻫﯿﺪروﻟﯿﺰﺷﺪه. ﺑﻮﺗﯿﻠﻦ ﮔﻠﯿﮑﻮل. ﺳﺪﯾﻢ آﺳﮑﻮرﺑﯿﻞ ﻓﺴﻔﺎت. اﮐﺘﯿﻞ دودﮐﺎﻧﻮل. ﻋﺼﺎره ﭘﯿﭻ اﻣﯿﻦاﻟﺪوﻟﻪ. ﻋﺼﺎره ﮔﻞ ﻟﯿﻨﮑﺮا ﺟﺎﭘﻨﯿﮑﺎ. ﺗﻮﮐﻮﻓﺮﯾﻞ اﺳﺘﺎن وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ ای. روﻏﻦ داﻧﻪ آﻓﺘﺎﺑﮕﺮدان. ﺳﻮﭘﺮاﮐﺴﯿﺪ دﯾﺴﻤﻮﺗﺎز. ﺑﯿﺴﺎﺑﻮﻟﻮل. دیﭘﭙﺘﯿﺪ دیآﻣﯿﻨﻮ ﺑﻮﺗﯿﺮوﺋﯿﻞ ﺑﻨﺰﯾﻞ آﻣﯿﺪ دیاﺳﺘﺎت. ﺳﺪﯾﻢ ﻫﯿﺎﻟﻮروﻧﺎت. ﭘﺎﻟﻤﯿﺘﻮﺋﯿﻞ اوﻟﯿﮕﻮﭘﭙﺘﯿﺪ. ﭘﺎﻟﻤﯿﺘﻮﺋﯿﻞ ﺗﺘﺮاﭘﭙﺘﯿﺪ 7. ﮐﺎرﺑﻮﻣﺮ. ﻋﺼﺎره رﯾﺸﻪ ﻫﻮﯾﺞ وﺣﺸﯽ. روﻏﻦ داﻧﻪ ﻫﻮﯾﺞ وﺣﺸﯽ. ﺗﻮﮐﻮﻓﺮول. اﺳﯿﺪ ﻟﯿﻨﻮﻟﺌﯿﮏ. ﯾﻮﺑﯽﮐﯿﻨﻮن. رﺗﯿﻨﯿﻞ ﭘﺎﻟﻤﯿﺘﺎت. ﺑﺘﺎﮐﺎروﺗﻦ. ﭘﻨﺘﯿﻠﻦ ﮔﻠﯿﮑﻮل. ﺗﺮوﻣﺖاﻣﯿﻦ. ﻓﻨﻮﮐﺴﯽاﺗﺎﻧﻮل. اﺗﯿﻞ ﻫﮕﺰﯾﻞ ﮔﻠﯿﺴﺮﯾﻦ. ﺳﻮرﺑﯿﮏ اﺳﯿﺪ. اﺳﯿﺪ ﺳﯿﺘﺮﯾﮏ. دﯾﺘﯿﻞ ﻫﮕﺰﯾﻞ ﺳﺮﯾﻨﮕﯿﻠﯿﻨﻤﺎﻟﻮﻧﺎت. ﮐﺎﭘﺮﯾﮏ/ﮐﺎﭘﺮﯾﮏ ﺗﺮیﮔﻠﯿﺴﯿﺮﯾﺪ.

 

جهت مشاوره یا تعیین نوبت درما اکسی در محدوده زعفرانیه با شماره های ما تماس حاصل فرمایید.

ﺳﺮم ﺳﯿﻦ درما اکسی