ﺳﺮم ﭘﻮﺳﺖ ﺳﺮ درما اکسی

ﺳﺮم ﭘﻮﺳﺖ ﺳﺮ درما اکسی ﺑﻪ وﯾﮋه ﻣﻨﺎﺳﺐ اﻓﺮادی اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﻮﺳﺖ ﺳﺮﺷﺎن ﺧﺸﮏ اﺳﺖ و ﭘﻮﺳﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد. ﺳﺮم ﺣﺎوی ﮐﻤﭙﻠﮑﺲ وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ ﻣﻮ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﺗﺎرﻫﺎی ﻣﻮ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﮐﺮده و آن را ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺳﺮم ﭘﻮﺳﺖ ﺳﺮ درما اکسی ﺑﺮای ﻣﻮﻫﺎی رﻧﮓﺷﺪه، ﻓﺮﺳﻮده و آﺳﯿﺐدﯾﺪه ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ. اﯾﻦ ﺳﺮم ﺑﺎ درﺑﺮداﺷﺘﻦ ﮐﻤﭙﻠﮑﺲ وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ ﮐﻪ ﻫﻢ ﻗﺪرت و ﻫﻢ ﺗﻮان ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ را دارد ﺑﻪ ﻣﻮ و ﭘﻮﺳﺖ ﺳﺮ ﺟﻼ و زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﺑﺨﺸﺪ. اﯾﻦ ﺳﺮم در ﻫﺮ دو ﺣﺎﻟﺖ ﮐﻢ ﯾﺎ زﯾﺎد ﻣﻮﻟﮑﻮﻟﯽ ﺣﺎوی ﻫﯿﺎﻟﻮروﻧﯿﮏ اﺳﯿﺪ اﺳﺖ و اﯾﻦ ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﻏﻠﻈﺖ ﺑﺎﻻﯾﯽ از رﻃﻮﺑﺖ ﺑﻪ ﭘﻮﺳﺖ ﺳﺮ ﻣﯽرﺳﺪ و آنﺟﺎ ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﯾﻦ درﻣﺎن رﺷﺪ ﻣﻮ را ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻣﻮﺛﺮ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽدﻫﺪ و ﺣﺠﻢ ﻣﻮ را ﺑﯿﺸﺘﺮ و آن را زﯾﺒﺎﺗﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
اﺳﺘﻌﻤﺎل: ﺳﺮم ﭘﻮﺳﺖ ﺳﺮ درما اکسی ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﻤﺎم ﭘﻮﺳﺖﻫﺎ اﺳﺖ. در ﮐﻠﯿﻨﯿﮏ و ﺑﺎ دﺳﺘﮕﺎه اﮐﺴﯿﮋن درما اکسی از آن اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد. 4-3 ﭘﯿﭙﺖ را در اﯾﺮﺑﺮاش ﻗﺮار دﻫﯿﺪ و درﻣﺎن را ﻣﻄﺎﺑﻖ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ دﻓﺘﺮﭼﻪ راﻫﻨﻤﺎی دﺳﺘﮕﺎه اﮐﺴﯿﮋن درما اکسی اﺟﺮا ﮐﻨﯿﺪ. ﺳﺮم ﭘﻮﺳﺖ ﺳﺮ ﺑﺮای اﻓﺮاد ﺑﺎ ﭘﻮﺳﺖ ﺳﺮ ﺧﺸﮏ و ﭘﻮﺳﺘﻪﺷﺪه ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽﺷﻮد ﺗﺎ ﺗﻮازن رﻃﻮﺑﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ را ﺑﻪ ﭘﻮﺳﺖ ﺳﺮ ﺑﺎزﮔﺮداﻧﺪ و رﻃﻮﺑﺖ را ﺑﻪ ﭘﻮﺳﺖ ﺳﺮ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ. وﺟﻮد ﺑﺴﯿﺎری از وﯾﺘﺎﻣﯿﻦﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﻮﻫﺎ و ﭘﻮﺳﺖ ﺳﺮ ﻓﺮﺳﻮده و آﺳﯿﺐدﯾﺪه ﺣﯿﺎت ﺗﺎزهای ﻣﯽﺑﺨﺸﺪ.
ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت: آﮐﻮآ. ﮔﻠﯿﺴﺮﯾﻦ. ﺑﺮگ آﻟﻮﺋﻪ ﺑﺎرﺑﺎدﻧﺴﯿﺲ. روﻏﻦ داﻧﻪ ﻓﻨﺪق اﺳﺘﺮاﻟﯿﺎﯾﯽ. ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﺳﻮﯾﺎی ﻫﯿﺪروﻟﯿﺰه. ﭘﻠﯽﺳﻮرﺑﺎت 20. اﺳﮑﻮآﻟﻦ. ﺳﺘﯿﺮت 25. ﺳﺘﺌﺎرﯾﻞ اﻟﮑﻞ. روﻏﻦ داﻧﻪ ﮐﺮاﻣﺒﻪ آﺑﯿﺴﯿﻨﯿﮑﺎ. اﺳﯿﺪ ﻫﯿﺎﻟﻮروﻧﯿﮏ ﻫﯿﺪروﻟﯿﺰﺷﺪه. ﭘﻨﺘﻨﻮل. ﺗﻮﮐﻮﻓﺮﯾﻞ اﺳﺘﺎت. ﻋﺼﺎره ﭘﻨﯿﺮك ﻗﺮﻣﺰ. ﭘﺎﻟﻤﯿﺘﻮﺋﯿﻞ ﺗﺮیﭘﭙﺘﯿﺪ 5. ﭘﻠﯽﺳﻮﺑﻮﺗﯿﻦ ﻫﯿﺪروژﻧﻪ. روﻏﻦ زﯾﺘﻮن ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﺻﺎﺑﻮن. روﻏﻦ داﻧﻪ آﻓﺘﺎﺑﮕﺮدان. ﻋﺼﺎره ﭘﯿﭻ اﻣﯿﺮاﻟﺪوﻟﻪ. ﻋﺼﺎره ﮔﻞ ﻟﯿﻨﮑﺮا ﭼﺎﭘﻨﯿﮑﺎ. ﺑﯿﺴﺎﺑﻮﻟﻮل. ﻋﺼﺎره رﯾﺸﻪ ﻫﻮﯾﺞ وﺣﺸﯽ. روﻏﻦ داﻧﻪ ﻫﻮﯾﺞ وﺣﺸﯽ. ﻟﯿﻨﻮﻟﺌﯿﮏ اﺳﯿﺪ. ﺗﻮﮐﻮﻓﺮول. رﺗﯿﻨﯿﻞ ﭘﺎﻟﻤﯿﺘﺎت. آﺳﮑﻮرﺑﯿﻞ ﭘﺎﻟﻤﯿﺘﺎت. ﺑﺘﺎﮐﺎروﺗﻦ. ﭘﯽایﺟﯽ 20 ﮔﻠﯿﺴﺮﯾﻞ ﻟﻮرات. ﭘﯽایﺟﯽ 2 دیﻣﯿﺪوﻓﻮم آﻣﯿﺪواﺗﯿﻞﻣﻮﻧﯿﻮم ﻣﺘﻮﺳﻮﻟﻔﺎت. ﮐﺎرﺑﻮﻣﺮ. اﺳﯿﺪ ﺳﯿﺘﺮﯾﮏ. ﻓﻨﻮﮐﺴﯽاﺗﺎﻧﻮل. اﺗﯿﻞ ﻫﮕﺰﯾﻞ ﮔﻠﯿﺴﺮﯾﻦ. ﭘﺘﺎﺳﯿﻢ ﺳﻮرﺑﺎت. ﺳﺪﯾﻢ ﺑﻨﺰوﻧﺎت. ﺳﻮرﺑﯿﮏ اﺳﯿﺪ. ﮐﺎﭘﺮﯾﮏ/ﮐﺎﭘﺮﯾﮏ ﺗﺮیﮔﻠﯿﺴﯿﺮﯾﺪ. دی اﺗﯿﻞ ﻫﮕﺰﯾﻞ ﺳﯿﺮﯾﻨﺠﯿﻠﯿﺪن ﻣﺎﻟﻮﻧﺖ...

 

جهت مشاوره یا تعیین نوبت درما اکسی در محدوده زعفرانیه با شماره های ما تماس حاصل فرمایید.

ﺳﺮم ﭘﻮﺳﺖ ﺳﺮ درما اکسی