ﺳﺮم اﯾﮑﺲ ﻟﯿﻨﮏ درما اکسی

ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺳﺮم اﯾﮑﺲ ﻟﯿﻨﮏ درما اکسی ﺑﺎزﺳﺎزی اﻟﯿﺎفﻫﺎی ﮐﻼژن اﺳﺖ ﮐﻪ در اﯾﻦ راه از ﻫﯿﺎﻟﻮرون ﻣﺘﺼﻞ ﺑﺎ ﭘﯿﻮﻧﺪ ﻋﺮﺿﯽ ﺑﺮای اﺛﺮ ﻣﺮﻃﻮب ﮐﻨﻨﺪهاش ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮔﯿﺮد. ﺗﺮﮐﯿﺐ ﮐﻤﭙﻠﮑﺲ ﭘﭙﺘﯿﺪ در ﺳﺮم اﯾﮑﺲ ﻟﯿﻨﮏ درما اکسی درراه اﻧﺪازی ﭼﺮﺧﻪ ﻓﻌﺎلﺳﺎزی ﺳﻠﻮلﻫﺎی ﺑﻨﯿﺎدی ﻓﻌﺎل ﻣﺆﺛﺮ اﺳﺖ و ﺑﺮ ﻓﯿﺒﺮﻫﺎی ﮐﻼژن ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺑﺴﺰاﯾﯽ دارد. اﯾﮑﺲ ﻟﯿﻨﮏ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺴﯿﺎری ﺑﻪ EGF ﻓﺎﮐﺘﻮر رﺷﺪ اﭘﯿﺪرﻣﯽ و ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ آن ﺑﺮ ﺑﺎزﺳﺎزی ﻓﻌﺎل ﻣﯿﺎنﭘﻮﺳﺖ در ﮐﻨﺎر ﺑﺎزﺳﺎزی روﭘﻮﺳﺖ دارد. ﻫﯿﺎﻟﻮروی ﻣﺘﺼﻞ ﺑﺎ ﭘﯿﻮﻧﺪ ﻋﺮﺿﯽ، در ﮐﻨﺎر اﺟﺰای ﻫﯿﺎﻟﻮرون ﯾﺎدﺷﺪه، ﺟﺬب رﻃﻮﺑﺖ را در ﻣﯿﺎنﭘﻮﺳﺖ ﻓﻮقاﻟﻌﺎده ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ و از ﭘﯿﻮﻧﺪ ﻋﺮﺿﯽ ﺑﺮای اﺗﺼﺎل ﺗﻤﺎم اﺟﺰای ﻫﯿﺎﻟﻮرون ﺑﻬﺮه ﻣﯽﺑﺮد. ﻧﺘﯿﺠﻪ اﯾﻦ ﻓﺮاﯾﻨﺪ 5 ﺑﺮاﺑﺮ رﻃﻮﺑﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﻠﻮﻟﯽ اﺳﺖ. اﺛﺮ ﻣﺮﻃﻮبﮐﻨﻨﺪه ﭘﯿﻮﻧﺪ ﻋﺮﺿﯽ ﺑﻪﻣﺮورزﻣﺎن ﺧﻮد را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ.
اﺳﺘﻌﻤﺎل: ﺳﺮم اﯾﮑﺲ ﻟﯿﻨﮏ درما اکسی ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﻤﺎم ﭘﻮﺳﺖﻫﺎ اﺳﺖ. در ﮐﻠﯿﻨﯿﮏ و ﺑﺎ دﺳﺘﮕﺎه اﮐﺴﯿﮋن درما اکسی از آن اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد. 4-3 ﭘﯿﭙﺖ را در اﯾﺮﺑﺮاش ﻗﺮار دﻫﯿﺪ و درﻣﺎن را ﻣﻄﺎﺑﻖ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ دﻓﺘﺮﭼﻪ راﻫﻨﻤﺎی دﺳﺘﮕﺎه اﮐﺴﯿﮋن درما اکسی اﺟﺮا ﮐﻨﯿﺪ. ﺳﺮم اﯾﮑﺲ ﻟﯿﻨﮏ ﺗﻘﻮﯾﺖﮐﻨﻨﺪه رﻃﻮﺑﺖ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی ﺑﺮای ﭘﻮﺳﺖﻫﺎی ﺳﺎﻟﺨﻮرده اﺳﺖ ﺑﺮای اﻓﺮادی اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﭼﺮوكﻫﺎی ﻋﻤﯿﻖ دارﻧﺪ و ﺑﻪ دﻧﺒﺎل اﺛﺮ ﻓﻮری ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت: آﮐﻮآ. ﮔﻠﯿﺴﺮﯾﻦ. روﻏﻦ داﻧﻪ ﻓﻨﺪق اﺳﺘﺮاﻟﯿﺎﯾﯽ. روﻏﻦ داﻧﻪ ﺟﻮﺟﻮﺑﺎ اﯾﺰوﭘﺮوﭘﯿﻞ ﭘﺎﻟﻤﯿﺘﺎت. ﭘﻠﯽﺳﻮرﺑﺎت 20. ﮔﻠﯿﺴﺮﯾﻞ اﺳﺘﺌﺎرات. ﻓﻨﻮﮐﺴﯽاﺗﺎﻧﻮل. روﻏﻦ درﺧﺖ ﻗﻠﻢ. ﺳﺘﺌﺎرﯾﻞ اﻟﮑﻞ. ﭘﯽایﺟﯽ 20 ﮔﻠﯿﺴﺮﯾﻞ ﻟﻮرات. اﺳﮑﻮآﻟﻦ. ﺑﻮﺗﯿﻠﻦ ﮔﻠﯿﮑﻮل. ﺳﺘﯿﺮت 25. ﻟﺴﯿﺘﯿﻦ. اﺳﺘﺌﺎرﯾﮏ اﺳﯿﺪ. ﮔﻠﯿﺴﺮﯾﻞ ﻟﯿﻨﻮﻟﺌﺎت. ﺗﻮﮐﻮﻓﺮﯾﻞ اﺳﺘﺎت. ﮐﻼژن ﻫﯿﺪروﻟﯿﺰﺷﺪه. ﺳﺪﯾﻢ ﻻروﺋﯿﻞ ﮔﻠﻮﺗﺎﻣﺎت. ﮐﺎرﺑﻮﻣﺮ. ﻋﺼﺎره ﮔﻞ ﻟﯿﻨﮑﺮا ﺟﺎﭘﻨﯿﮑﺎ. ﻫﯿﺎﻟﻮروﻧﯿﮏ اﺳﯿﺪ ﻫﯿﺪروﻟﯿﺰﺷﺪه. اﺗﯿﻞ ﻫﮕﺰﯾﻞ ﮔﻠﯿﺴﺮﯾﻦ. ﺳﺪﯾﻢ ﻫﯿﺎﻟﻮروﻧﺎت ﮐﺮاس ﭘﻠﯿﻤﺮ. ﻋﺼﺎره ﭘﯿﭻ اﻣﯿﻦاﻟﺪوﻟﻪ. ﺳﺪﯾﻢ ﻫﯿﺎﻟﻮروﻧﺎت. ﻋﺼﺎره ﻣﺮﯾﻢ ﮐﻮﻫﯽ. ﭘﺎﻟﻤﯿﺘﻮﺋﻞ ﺗﺮیﭘﭙﺘﯿﺪ 5. ﻟﯿﻨﻮﻟﻨﺎت ﮔﻠﯿﺴﺮﯾﻞ. ﭘﺎﻟﻤﯿﺘﻮﺋﯿﻞ اوﻟﯿﮕﻮﭘﭙﺘﯿﺪ. ﭘﺎﻟﻤﯿﺘﻮﺋﯿﻞ. ﺗﺘﺮاﭘﭙﺘﯿﺪ 7. ﺳﺪﯾﻢ ﻫﯿﺪروﮐﺴﯿﺪ. ﻟﯿﻨﻮﻟﺌﯿﮏ اﺳﯿﺪ. ﺗﻮﮐﻮﻓﺮول. رﺗﯿﻨﯿﻞ ﭘﺎﻟﻤﯿﺘﺎت. ﻣﻨﯿﺰﯾﻢ ﮐﻠﺮاﯾﺪ. ﭘﺎﻟﻤﯿﺘﻮﺋﯿﻞ دیﭘﭙﺘﯿﺪ 5 دیآﻣﯿﻨﻮ ﺑﻮﺗﯿﺮوﺋﯿﻞ ﻫﯿﺪروﮐﺴﯽﺗﺮﯾﺌﻮﻧﯿﻦ. ﺗﺘﺮادﺳﯿﻞ آﻣﯿﻨﻮﺑﻮﺗﯿﺮوﯾﻞواﻟﯿﻞآﻣﯿﻨﻮﺑﻮﺗﯿﺮﯾﮏ اوره. ﺗﺮیﻓﻠﻮﺋﻮرو اﺳﺘﺎت. ﮐﺎﭘﺮﯾﮏ/ﮐﺎﭘﺮﯾﮏ ﺗﺮیﮔﻠﯿﺴﯿﺮﯾﺪ. دی اﺗﯿﻞ ﻫﮕﺰﯾﻞ ﺳﯿﺮﯾﻨﺠﯿﻠﯿﺪن ﻣﺎﻟﻮﻧﺖ. آﺳﮑﻮرﺑﯿﻞ ﭘﺎﻟﻤﯿﺘﺎت..

 

جهت مشاوره یا تعیین نوبت درما اکسی در محدوده زعفرانیه با شماره های ما تماس حاصل فرمایید.

ﺳﺮم اﯾﮑﺲ ﻟﯿﻨﮏ درما اکسی